گزارش تصویری اجرای طرح توانمندسازی دانش آموزان قصه‌گو در کانون شماره 3 آبادان