اختتامیه چهارمین مسابقه نجومی آسمان پر ستاره در مجتمع کانون تبریز